Лични данни – декларация

featured-image-citycash

Условия за предоставяне на лични данни

С потвърждаване на настоящото удостоверявам своето желание за сключване на договор за заем със заемодател „Сити Кеш“ ООД, ЕИК 202531869, във връзка с което:

  1. Декларирам, че предоставям всички необходими данни доброволно, достоверно и пълно.
  2. Декларирам, че доброволно предоставям за обработка, съхранение и последващо използване във връзка с упражняване правата и задълженията относно сключване на Договор за заем личните си данни, необходими за сключване на Договора. Доброволно давам правото на Заемодателя да проверява всички мои данни, предоставени относно сключването на договора за заем, в това число и не само чрез проверка в регистрите на НОИ и ЦКР, чрез независими източници, като доброволно давам своето изрично съгласие Заемодателят да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността ми, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между страните, както и да упълномощава трети страни администратори на лични данни да извършват проверки с цел събиране на просрочени вземания
  3. Декларирам, че Общите условия към Искането и Договора за заем са ми предоставени предварително, че съм се запознал подробно, разбирам и се съгласявам изцяло с настоящите Общи условия, валидни както при заявяване искането за заем, така и към сключения на негово основание Договор;
  4. Давам своето изрично съгласие Заемодателят, във всеки момент от отправянето на искането за заем до крайното му решение относно сключването на договор за заем, да проверява верността и да актуализира предоставените от мен данни, по начин, който намира за подходящ.
  5. Потвърждавам, че съм запознат с факта, че Заемодателя, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.
  6. Давам своето изрично съгласие на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни и упълномощавам Заемодателя:

(1) Заемодателят да провери във всички съществтуващи регистри предоставените от мен лични данни преди сключването на договора.

(2) Да съхранява на електронни носители и на хартия в кредитното досие резултатите от проверките, събрани от администраторите за целите на сключване и изпълнение на договора.

(3) Заемодателят да обработва и съхранява предоставените му лични данни, до които е получил достъп при отправяне на настоящото искането, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни лица или институции;

(4) Обработваните от Заемодателя данни да се съхраняват за неопределено време, съгласно Закона за защита на личните данни, като същите бъдат използвани за преценка отпускането и изпълнението на Договора, както и за други законни цели като предоставянето им от Заемодателя на трети лица с цел създаването на бази данни за кредитния рейтинг на лицата, статистически справки и изследвания;

(5) Да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск моите лични и кредитни данни, в това число история по плащанията за всички Договори на негово име, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции, включително и агенции за събиране на вземания, или алтернативно  други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни.

(6) В случай на забава по договора, Заемодателят да предостави личните му данни на трети лица с цел събиране на просрочените задължения.

(7) Заемодателят се задължава да използва получените чрез Искането и Договора за заем данни само за целите, описани в Общите условия към Искането за заем и да ги предоставя на свои служители или трети лица при условията на конфиденциалност и в изпълнение на Закона за защита на личните данни само доколкото това е необходимо за изпълнението на настоящия Договор, за маркетингови, рекламни или статистически цели.