Общи правила на Програмата CITY CASH CLUB

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА СИТИ КЕШ КЛУБ

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОНЯТИЯ

 1. Настоящите Общи правила (наричани по-долу за краткост „Правилата“) определят механизма на Програмата “Сити Кеш Клуб” (наричана по-долу за краткост „Програмата“) и уреждат взаимоотношенията, които възникват между “Сити Кеш” ООД, с ЕИК 202531869, вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ като финансова институция под рег. № BGR00316 (наричано по-долу за краткост “Сити Кеш”) и клиентите, включени в Програмата.
 2. Програмата представлява система за натрупване на жълтици и за получаване на техния еквивалент на отстъпки от Договорите за заем на участниците в Програмата. Основната цел на Програмата е създаване на механизъм за стимулиране на клиенти на Сити Кеш с лоялно поведение и съществен принос към дейността по отпускане на кредити, реализирана в търговската мрежа на Сити Кеш.
 3. Участник в Програмата (наричан по-долу за краткост “Участник” или „Заемател“) може да бъде всяко физическо лице, което е сключило договор за предоставяне на паричен заем със Сити Кеш (наричан по-долу за краткост „Договор за заем”) и което отговаря на условията за включване и участие в Програмата, изброени по-долу в тези Правила.
 4. Настоящите Правила са приложими за всички, предлагани от Сити Кеш финансови услуги, с изключение на услугите от групите Credirect, Extracash и Биг фин.
 5. Сити Кеш си запазва правото да изменя или допълва Правилата, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на Интернет страницата на Сити Кеш, достъпна на – https://citycash.bg/

 РАЗДЕЛ 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

 1. Сити Кеш включва в Програмата всеки Заемател, който отговаря на следните условия:

6.1. изплатил е последния Договор за заем, сключен между него и  Сити Кеш не по-рано от 6 (шест) месеца преди старта на Програмата;

6.2. няма повече от 90 (деветдесет) дни забава за плащане на вноска по Договор за заем. В случай на забава по-голяма от 90 (деветдесет) дни, Заемателят става Участник в Програмата считано от изплащане на първата вноска след забавата, в срока предвиден в Договора за заем.

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ

 

7.1. Текуща информация за натрупаните жълтици, както и информация за всички условия, които не са уредени в настоящите Правила – като получаването на жълтици, отстъпките, които могат да се заменят срещу събраните от Участниците в Програмата жълтици и за механизма на тази замяна и други, може да се получи в офис на Сити Кеш чрез предоставяне на ЕГН.   Допълнителна информация може да бъде получена и на телефонен номер: 0700 4 6000 (тарифирането се извършва съгласно абонаментния план на Заемателя).

7.2. В случай, че Участник предостави грешна информация при заявка за ползване на жълтици, се прилагат следните условия:

7.2.1. При условие, че Участник иска да използва отстъпка и заяви за нея жълтици, надвишаващи броя на реално натрупаните, Сити Кеш предоставя отстъпка съобразно реално натрупаните жълтици;

 

 РАЗДЕЛ 4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЖЪЛТИЦИ

 1. Общи правила.

8.1. Считано от първия сключен Договор за заем със Сити Кеш, за Заемателя възниква възможност да получи жълтици. Трупането на жълтици започва, когато Участника изпълни условията по т. 6. от тези Правила. Жълтиците се получават за всеки Договор за заем, по който Заемателят е изпълнил посочените по-горе условия.

 1. Жълтици.

9.1. Всеки Заемател има право да получава жълтици равни на размера на всяка  погасителна вноска, платена в срока, предвиден в Договора за заем. За всеки 1 (един) лев Участникът получава 1 (една) жълтица. Пример: погасителни вноски, платени в срока, предвиден в Договора за заем за 2000 лв. = 2000 жълтици. Изчисляването на сумата на жълтиците, спрямо погасителна вноска, платена в срока предвиден в Договора за заем се закръгля математически. Пример: при погасителна вноска в размер на 23,20 лв. се начисляват 23 жълтици, а при погасителна вноска в размер на 35,50  лв. се начисляват 36 жълтици.

9.2. Погасителна вноска, за която се получават жълтици е всяка погасителна вноска, на която е настъпил падежът и която е изплатена изцяло със забава на плащането не по-голямо от 3 (три) дни  включително.

9.3. В случай, че погасителна вноската е предплатена, жълтиците за нея се получават, след като настъпи падежът на същата и при условие, че  Договорът за заем е все още действащ.

9.4.  При цялостно изпълнение на Договор за заем, за всички напълно изплатени погасителни вноски, се получават жълтици. Правилото по предходното изречение важи и в случай, че Договорът за паричен заем е рефинансиран със сключването на нов Договор за паричен заем.

9.5.  Участник, който препоръча нов клиент и последният сключи Договор за заем със Сити Кеш, получава  500 (петстотин) жълтици. Правилото по предходното изречение не важи в случай, че нов клиент е препоръчан от лице, което се намира в гражданско или трудово правоотношение със Сити Кеш. Нов клиент е всеки клиент, който не е сключвал  Договор за заем със Сити Кеш.

9.6. Сити Кеш организира промоционални кампании, в рамките на които Участниците могат да получат допълнителни жълтици. Условията на Промоционалните кампании за печелене на допълнителни жълтици се обявяват на Интернет страницата на Сити Кеш, достъпна на – https://citycash.bg/

9.7.  Максималният брой жълтици, които могат да се натрупат от един Участник е   50 000 (петдесет хиляди).

9.8. В случай, че е налице забава на плащането на погасителна вноска по Договор за заем, важат следните правила:

9.8.1.  От 4 (четири) до 14 (четиринадесет) дни забава включително – не се натрупват, нито се губят жълтици (Участникът остава с текущо натрупаните жълтици);

9.8.2.  На 15 (петнадесетия) ден забава – отнемат се жълтици, равни на размера на погасителната вноска, по която е забавено плащането. Пример: На 15 (петнадесетия) ден забава на погасителна вноска, която е в размер на 40 (четиридесет) лв., от сметката на Участника се отнемат 40 (четиридесет) жълтици. Жълтици се отнемат, докато те не стигнат до 0 (нула). В този смисъл, жълтиците не могат да бъдат отрицателна стойност.

9.9. Условията за получаване и ползване на жълтици не се прилагат, в случай, че е налице някоя от следните хипотези:

9.9.1. При Договор за заем, който е предсрочно погасен, по смисъла на чл. 32, ал. 1 от Закона за потребителския кредит („ЗПК“), погасителните вноски, на които не е настъпил падежът и по които няма начислена лихва, не водят до получаване на жълтици;

9.9.2. Заемателят не получава жълтици, в случай, че е упражнил правото си на отказ от съответния Договорът за заем, по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗПК;

9.9.3. Погасителни вноски по Договори за заем, които са безлихвени не водят до получаване на жълтици;

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАМЯНА НА ЖЪЛТИЦИ СРЕЩУ ОТСТЪПКИ

 

 1. Натрупаните от Участника жълтици, нямат парична стойност и не могат да се заменят срещу пари, а по един или няколко от следните начини:

10.1. Отстъпка от Договор за заем. За целите на изчисляване на отстъпката – стойността на 100 (сто) жълтици е равна на 1 (един) лев. Отстъпката се приспада от оскъпяването, включено в първата и/или следващите дължими погасителни вноски, в зависимост от стойността на жълтиците и размера на оскъпяването. Стойността на жълтиците, която може да бъде използвана по текущия Договор за заем, не може да надхвърля оскъпяването (включващо сумата, която Заемателят трябва да заплати извън главницата) по същия заем. Конкретният размер на отстъпката във всеки отделен случай, се отразява в погасителния план към съответния Договор за заем. Веднъж заявена отстъпка, която в последствие бъде отказана, не се възстановява.

10.2. Придобиване на статус „ВИП клиент“.  Заемателят има право да заяви получаването на статус „ВИП клиент“, при достигане на минимум 8000 (осем хиляди) жълтици. Заемателят няма право да ползва отстъпката по точка 11.2. от настоящите Правила по отношение на Договор за заем, който сключва в качеството си на ВИП клиент.

10.3. Друго – участие в организирани от Заемодателя томболи и/или други  инициативи.

РАЗДЕЛ 6. ОТНЕМАНЕ НА СЪБРАНИ ЖЪЛТИЦИ

 1. Всички жълтици получени от всички Договори за заем на даден Участник се отнемат при настъпване на някое от следните обстоятелства:

12.1. В случай, че Участник изпадне в повече от 90 (деветдесет) дни, включително, забава за плащане на вноска по Договор за заем. С оглед избягване на недоразумения – в случай, че Участник е сключил два или повече Договора за заем и при условие, че по единия от тях е налице забава на плащане на погасителна вноска повече от 90 (деветдесет) дни, но другият/те се изпълняват съгласно договорните условия, то се губят натрупаните жълтици до събитието на забава. По Договора/те за заем, които се изпълняват съобразно техните условия, продължават да се начисляват жълтици.

12.2. В случай, че от последния изпълнен Договор за заем на Участник са изминали повече от 180 (сто и осемдесет) дни. С оглед избягване на недоразумения, за целите на определяне на срока от 180 (сто и осемдесет) дни по предходното изречение важи датата на подаване на молбата за кредит. Т.е. ако Участник е подал молба в рамките на 180 (сто и осемдесет) дни от изпълнение на предходен Договор за заем, но молбата му е одобрена след изтичане на 180 (сто и осемдесет) дни, натрупаните жълтици не се губят.

12.3. Участието в Програма се прекратява и събраните жълтици се отнемат при отказ на Участник от понататъшно участие в Програмата, заявен чрез обаждане на телефонен номер: 0700 4 6000 (тарифирането се извършва съгласно абонаментния план на Заемателя).

 

РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА – ПОСЛЕДИЦИ

 1. Сити Кеш си запазва правото да променя настоящите Правила, като информира за това Участниците чрез Интернет страницата на Сити Кеш, достъпна на – https://citycash.bg/. Промените влизат в сила незабавно след публичното им оповестяване.
 2. Сити Кеш има право по всяко време да прекрати действието на Програмата като информира за това Участниците най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на прекратяване чрез Интернет страницата си, достъпна на – https://citycash.bg/. След публикуване на информацията за прекратяване на Програмата съгласно предходното изречение Сити Кеш може да прекрати начисляването на жълтици преди обявената дата на прекратяване на Програмата.
 3. В срок до 1 (един) месец от датата на прекратяване, обявена по реда на предходната жълтица, Участниците имат право да заменят събраните жълтици за целите посочени в Раздел 5. След изтичане на този срок, Участниците губят събраните по Програмата жълтици.

РАЗДЕЛ 8. СПОРОВЕ

 1. Всеки евентуален спор между Сити Кеш и Участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Сити Кеш не носи отговорност за неизпълнение на Програмата или грешки при изпълнение на Програмата поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които не са причинени по вина на Сити Кеш.
 2. Сити Кеш не отговаря за качеството и срока на предоставяне на предметни награди от други търговци.

Настоящите Общи правила са в сила от 21 ноември 2017 година.

Публикуваната версия съдържа всички изменения, приети след тази дата.