Общи условия “Без лихва за 30 дни”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ „БЕЗ ЛИХВА ЗА 30 ДНИ“

 1. Настоящите общи условия регулират и описват участието на клиентите в промоцията на „Сити Кеш“ ООД „Без лихва за 30 дни“
 2. Организатор на Промоцията:

“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7 ( „Сити Кеш” или „Организаторът”)

 1. Период за участие в Промоцията („Промоционален период”):

от 0:00:00 ч. на 1 ноември 2017 г. до 23:59:59 ч. на 31 януари 2018 г.

 1. Участници в Промоцията:

Участник в Промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

а) е навършило 18 години;

б)e отправило валидно искане за заем за един от следните продукти –  „City cash week”, “City cash 2-week”, “City cash Кредит за пенсионери” или  „City cash month” в Промоционалния период, съгласно общите правила за това на Сити Кеш;

в) не е сключвало  договор за заем с Организатора или са изминали най-малко 6 (шест) месеца от изплащане на последната погасителна вноска по сключен договор за заем със Сити Кеш.

 1. В промоцията „Без лихва за 30 дни“ нямат право на участие лица, които правят искане за заем с цел погасяване на съществуващи към момента на промоцията задължения по договри за заем със Заемодателя.
 2. Територия:

Промоцията се провежда на територията на Република България.

 1. Механизъм за участие в Промоцията:

Всеки потребител, който отговаря на условията, посочени в т.4 от тези Общи условия, има право да участва в Промоцията.

 1. Участие в Промоцията се осъществява с:

Отправяне на валидно искане до Организатора за заем за един от следните продукти –  „City cash week”, “City cash 2-week”, “City cash Кредит за пенсионери” или  „City cash month”, което следва да бъде извършено в рамките на Промоционалния период (независимо кога е одобрен или сключен договорът за заем, основан на посоченото искане за заем, съгласно общите правила за това на Сити Кеш).

 1. За целите на настоящата Промоция, като дата на отправяне на искането по т. 7 се счита датата на достигането му до Сити Кеш, удостоверено чрез неговата информационна система, а не датата на отправяне на писменото искане от страна на участника.
 2. При изпълнение на условията по т. 7, участникът автоматично, без да е необходимо допълнително уведомяваме или искане за това, получава гратисен период от 30 дни, считано от датата на сключване на Договор за заем, при условията на настоящата Промоция, при фиксирана лихва от 0 % и годишен процент на разходите 0 %.
 3. В случай, че участник, сключил Договор за заем, при условията на настоящата Промоция, не върне отпуснатия заем през определения гратисен период, се прилагат годишният процент на разходите, посочен в чл. 3, ал. 5 и фиксираният годишен лихвен процент, посочен в чл. 3, ал. 7 на Договора, считано от датата на сключване на последния.
 4. Допълнителни разпоредби

a) Настоящата промоция е валидна само за потребителските договори, отпускани чрез търговската мрежа на Организатора, с начин на погасяване чрез погасителни вноски, съобразно заявения продукт.

б) Сити Кеш си запазва правото за промяна вида на заемния продукт, до окончателното сключване на договор за заем, съгласно собствената му търговска практика и правила.

в) Отправяне на искане за заем, участващо в настоящата Промоция, не задължава Сити Кеш да сключи договор за заем с отправилия го участник.

г) Сключването на договора за заем не е обвързано с датата на отправяне на искането, т.е. Промоцията важи за всички искания, отговарящи на настоящите Общи условия, отправени към Сити Кеш в Промоционалния период, независимо от датата на тяхното одобрение и/или усвояване.

д) За всички неуредени въпроси се прилагат валидните за конкретния заемен продукт общи условия

е) Информация във връзка с Промоцията може да бъде получена на телефонен номер 070046000, както и на интернет страницата на Организатора citycash.bg.

ж) Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия.

з) Настоящите Общи условия влизат в сила на 1.11.2017 г.