Общи условия на кампания „Кредит тегли, една от 8 почивки спечели“

Правила за участие в промоционалната кампания „Кредит тегли, една от 8 почивки спечели“

  1. Период за участие в промоционалната кампания „Кредит тегли, една от 8 почивки спечели“ („Кампанията”):  от 0:00:00 часа на 1 август 2018 г. до 23:59:59 часа на 26 август 2018 г.
  1. Организатор на промоционалната кампания:

“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7 ( „Сити Кеш” или „Организаторът“)

  1. Участници в промоционалната кампания:

3.1. Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

3.1.1. е навършило 18 години;

3.1.2. има постоянен адрес в Република България.

3.1.3. е сключило  договор за заем за някой от продуктите на „СитиКеш“ или „Финстарт“, в който и да е от офисите в страната в срока на промоционалната кампания.

3.2. В кампанията нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Сити Кеш“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол.

  1. Територия:

Кампанията се провежда на територията на Република България.

  1. Промоционални награди:
Вид Брой
Уикенд почивки 8

5.1. Всеки печеливш участник, спечелил ваучер за уикенд почивка за двама през месец август 2018, може да избере хотел от предварително изготвен списък, предоставен от туристическа агенция „Оушън Травел“ ЕООД .

5.2. Организаторът не е доставчик на предоставяната награда.

5.3. Настаняването и ползването на услугите в посочените в т.5.1. хотели, се извършват съгласно условията на доставчика – туристическа агенция „Оушън Травел“ ЕООД.

5.4. Организаторът не носи отговорност за видовете услуги предоставяни от доставчика и за качеството на услугата.

5.5. Организаторът, при предаване на наградата, предоставя информация за фирмата доставчик на услугата, свързана с начините и сроковете за използването й.

  1. Механизъм за участие в кампанията:

6.1. Всяко лице, което отговаря на условията по т.3 от тези правила, автоматично, без да е необходимо допълнително уведомяваме или искане за това, се счита регистрирано за участие в кампанията и се включва автоматично в тегленето на промоционалните награди по реда на т.7.

6.2. Участието в промоционалната кампания се осъществява при спазване на настоящите правила, които са задължителни за всички участници.

  1. Определяне на печелившите участници

7.1. Участниците в настоящата кампания, които печелят промоционална награда се определят чрез електронно теглене, извършено автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” № 29.

7.2. Резултатите от тегленето се констатират от комисия, съставена от служители на Организатора.

7.3. Тегленето на участниците, които печелят наградите посочена в т. 5., ще бъде седмично и ще се осъществи на 06.08.2018г, 13.08.2018г, 20.08.2018г, 27.08.2018г.

7.4. Печелившите по предходната точка участници ще бъдат уведомени за спечелените награди след тегленето на посочения телефон за контакт.

7.5.  Всеки участник има право само на една промоционална награда.

7.6. След определяне на всеки печеливш участник, се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или откаже да получи награда.

  1. Получаване на промоционалните награди:

8.1. Печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на туристическа агенция „Оушън Травел“ ЕООД чрез телефонно обаждане на номера за контакт, който е посочен от съответния участник. Печелившите участници ще бъдат обявени и на фейсбук страницата на организатора, като за запазване на личните данни на участника, ще се публикуват само името и фамилията на печелившите участници.

8.2.  В телефонния разговор печелившият участник получава информация относно наградата и реда за получаването й.  В случай, че съответният печеливш участник не отговори на обаждането по т.8.1 или откаже да получи наградата, за победител се счита първият от изтеглените резервни печеливши участници. В случай, че и той не отговори или откаже да получи наградата, за печеливш се счита вторият резервен печеливш участник, който се уведомява също по реда на т.8.1.

8.3. Всеки печеливш участник може да получи своята промоционална награда до 31.08.2018 г., в работното време на офиса на Сити Кеш, в чиито район участникът е сключил договор за заем с организатора, при условие, че отговаря на условията по т.3 от тези правила и при условие, че се яви лично и представи документ за самоличност.

8.4. След изтичането на посочения срок, печелившият участник губи правото си да получи промоционалната награда.

8.5. Сити Кеш предоставя промоционалната награда на съответните печеливши участници срещу подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за предоставяне на наградата.

8.6. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

8.7. Сити Кеш не отговаря:

а) в случай, че дадена награда не може да бъде предоставена поради неспазване на условията, посочени в настоящите правила, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния участник, поради невъзможност печелившият участник да се яви и получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник;

б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответният участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

  1. Допълнителни разпоредби

9.1. Печелившите участници предоставят на организатора доброволно необходимите за участие в кампанията и получаване на промоционална награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от организатора и доставчика за целите на кампанията.

9.2. Печелившите участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.

9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила.

  1. Прекратяване на кампанията. Отказ от участие в кампанията

10.1. Организаторът си запазва правото да прекрати настоящата промоционална кампания по всяко време, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното осъществяване и не могат да бъдат отстранени от организатора.

10.2. Всяко лице може да откаже да участва в настоящата промоционална кампания, като заяви това пред организатора, в който и да е момент, като декларира това писмено, по телефон, по имейл или в някой от офисите на организатора.

 

Настоящите правила влизат в сила на 1 август 2018 г.