Правила за участие в промоционална кампания „На почивка със СитиКеш“

Правила за участие в промоционалната кампания „На почивка със СитиКеш“

  1. Период за участие в промоционалната кампания „На почивка със СитиКеш“ („Кампанията”):  от 0:00:00 часа на 1 юли 2018 г. до 23:59:59 часа на 31 юли 2018 г.
  1. Организатор на промоционалната кампания:

“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7 ( „Сити Кеш” или „Организаторът“)

  1. Участници в промоционалната кампания:

3.1. Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

3.1.1. е навършило 18 години;

3.1.2. има постоянен адрес в Република България.

3.1.3. е сключило  договор за заем за някой от продуктите на „СитиКеш“ или „Финстарт“, в който и да е от офисите в страната в срока на промоционалната кампания.

3.2. В кампанията нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Сити Кеш“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол.

  1. Територия:

Кампанията се провежда на територията на Република България.

  1. Промоционални награди:
Вид Брой
Уикенд почивка 1

5.1. Печелившият участник, спечелил ваучер за уикенд почивка за двама през месец август 2018, може да избере хотел от предварително изготвен списък, предоставен от туристическа агенция „Оушън Травел“ ЕООД .

5.2. Организаторът не е доставчик на предоставяната награда.

5.3. Настаняването и ползването на услугите в посочените в т.5.1. хотели, се извършват съгласно условията на доставчика – туристическа агенция „Оушън Травел“ ЕООД.

5.4. Организаторът не носи отговорност за видовете услуги предоставяни от доставчика и за качеството на услугата.

5.5. Организаторът, при предаване на наградата, предоставя информация за фирмата доставчик на услугата, свързана с начините и сроковете за използването й.

  1. Механизъм за участие в кампанията:

6.1. Всяко лице, което отговаря на условията по т.3 от тези правила, автоматично, без да е необходимо допълнително уведомяваме или искане за това, се счита регистрирано за участие в кампанията и се включва автоматично в тегленето на промоционалните награди по реда на т.7.

6.2. Участието в промоционалната кампания се осъществява при спазване на настоящите правила, които са задължителни за всички участници.

  1. Определяне на печелившите участници

7.1. Участникът в настоящата кампания, който печели промоционалната награда, се определя чрез електронно теглене, извършено автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” № 29.

7.2. Резултатите от тегленето се констатират от комисия, съставена от служители на Организатора.

7.3. Тегленето на печелившия участник ще се извърши на 02.08.2018г.

7.4. Печелившият участник ще бъде уведомен за спечелената награда след тегленето на посочения телефон за контакт.

7.5.  Всеки участник може да участва в настоящата промоционална кампания само веднъж.

7.6. След определяне на печеливш участник, се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или откаже да получи награда.

  1. Получаване на промоционалните награди:

8.1. Печелившият участник ще бъде уведомен от служител на туристическа агенция „Оушън Травел“ ЕООД чрез телефонно обаждане на номера за контакт, който е посочен от съответния участник.

8.2.  В телефонния разговор печелившият участник ще получи информация относно наградата и реда за получаването й.  В случай, че печелившият участник не отговори на обаждането по т.8.1 или откаже да получи наградата, за победител се счита първият от изтеглените резервни печеливши участници. В случай, че и той не отговори или откаже да получи наградата, за печеливш се счита вторият резервен печеливш участник, който се уведомява също по реда на т.8.1.

8.3. Печелившият участник следва да получи своята промоционална награда до 31.08.2018г., в работното време на „Оушън Травел“ ЕООД и при необходимост – след представяне на документ за самоличност.

8.4. След изтичането на посочения срок, печелившият участник губи правото си да получи промоционалната награда.

8.5. Сити Кеш предоставя промоционалната награда на печелившия участник срещу подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за предоставяне на наградата в офиса на Сити Кеш, в района на който участникът е сключил договор за заем с организатора

8.6. Ако в рамките на установените срокове не определената от организатора награда не бъде получена, не се организира ново разпределение.

8.7. Сити Кеш не отговаря:

а) в случай, че дадена награда не може да бъде предоставена поради неспазване на условията, посочени в настоящите правила, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния участник, поради невъзможност печелившият участник да се яви и получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник;

б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответният участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

  1. Допълнителни разпоредби

9.1. Печелившият участник предоставя на организатора доброволно необходимите за участие в кампанията и получаване на промоционална награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от организатора и доставчика за целите на кампанията.

9.2. Печелившият участник се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила.

  1. Прекратяване на кампанията. Отказ от участие в кампанията

10.1. Организаторът си запазва правото да прекрати настоящата промоционална кампания по всяко време, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното осъществяване и не могат да бъдат отстранени от организатора.

10.2. Всяко лице може да откаже да участва в настоящата промоционална кампания, като заяви това пред организатора, в който и да е момент, като декларира това писмено, по телефон, по имейл или в някой от офисите на организатора.

 

Настоящите правила влизат в сила на 1 юли 2018 г.