Правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH –

„Играй и спечели награди като за световно“

1. Период на промоционалната кампания на CITYCASH:

от 0:00:00 ч. на 01 декември 2022г. до 23:59:59 ч. на 30 декември 2022г.

2. Организатор на промоционалната кампания:

“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска № 29, ет. 7 („Сити Кеш” или „Организаторът“)

3. Участници в промоционалната кампания:

3.1. Участник в промоционалната кампания може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:
3.1.1 е навършило 18 години;
3.1.2 има постоянен адрес в Република България;
3.2 Право на участие в промоционалната кампания придобива всяко лице, което:
3.2.1 се е регистрирало за участие в томболата в онлайн формата на сайта на дружеството www.citycash.bg и никога не е имало активен кредит от CITYCASH
3.2.2 е кандидатствало за кредит в офис на компанията и никога не е бил клиент на CITYCASH
3.2.3. кандидатства за кредит в офис на компанията и има приключен един или два кредита CITYCASH

4. Територия:

Промоцията се провежда онлайн в социалните медии и в офиситена CITYCASH на територията на Република България.

5. Промоционални награди:

5.1. Оригинални футболни топки - 5 броя, оригинална тениска от Световното в Катар – 5 броя;

6. Участие в промоционалната кампания:

6.1. Всяко лице, което отговаря на условията по точка 3.1. и 3.2. от настоящите правила, участва в промоционалната кампания и в тегленето на промоционалните награди по реда на точка 7 от настоящите правила.

6.2. Участието в настоящата промоционална кампания не е обвързано със сключването на договор за потребителски кредит.

6.3. Всеки участник има право на една регистрация за участие в настоящата промоционална кампания.

7. Ред за определяне на печелившия участник:

7.1. Печелившите участници се определят от организатора измежду регистрираните в периода на промоцията участници, при условията и в съответствие с настоящите правила.

7.2. Печелившите частници в настоящата промоционална кампания се определят на случаен принцип – измежду всички участници в кампанията, чрез електронно теглене. За определяне на печелившите участници се използва специализиран софтуер. Тегленето се провежда в централния офис на организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” № 29 в определен от него ден и час.

7.3. Електронното теглене за определяне на печелившите в промоцията ще се състои в периода 04 – 09 януари 2023 година.

7.4. Определянето на печелившите участници се извършва от тричленна комисия, съставена от служители на организатора. Комисията определя печелившите участници при спазване на настоящите правила. След определяне на печелившите участници, членовете на комисията определят още трима резервни участници по горепосочения ред. Резултатите от извършените от членовете на комисията действия се вписват в протокол.

7.5. В случай че някой от определените за печеливши участници откаже да получи наградата, да окаже необходимото съдействие (в т.ч. чрез представяне на документи) за нейното получаване или не може да бъде намерен на посочения от него телефон, същият се замества от следващия по ред резервен печеливш участник.

7.6. След определяне на печелившите участници, същите се уведомяват от организатора в рамките на три работни дни - на предоставените от участниците телефон и за контакт.

8. Ред и условия за получаване на промоционалната награда:

8.1. Имената на печелившите участници ще обявят в официалната facebook страница на организатора CITYCASH при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

8.2. Организаторът информира печелившия участник за вида на наградата и реда за нейното получаване.

8.3. Участникът може да получи наградата до тридесет работни дни от известяването, че е определен за печеливш. Печелившият участник е длъжен да осигури на организатора необходимите документи, както и да окаже съдействие, ако такова е нужно за получаването на наградата. В случай че същият откаже да предостави съдействие или да осигури документи, необходими за получаване на наградата, същият губи правото да я получи, а организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

8.4. В случай че до изтичането на определения от организатора срок, печелившият участник не информира за организатора за това, че желае да получи промоционалната награда, същият губи своето право и организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

8.5. Организаторът по своя преценка определя правния способ за предоставяне на наградата на печелившия участник.

8.6. Преди получаване на наградата, печелившият участник следва да предостави своето съгласие да бъде сниман, записван, както и да предостави своето съгласие за участие в публични прояви на организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

8.7. Организаторът не отговаря:

8.7.1. В случай че наградата не може да бъде предоставена поради съществуващи нормативни ограничения за участника, неспазване на условията на настоящите правила от страна на участника, поради предоставени от участника неверни или неактуални данни, поради невъзможност участникът да се яви и/ли да получи наградата в определените от организатора срокове, поради други причини от оперативен, технически или юридически характер, за които организаторът не отговаря, в т.ч. и такива, дължащи се на поведението на участника;

8.7.2. При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради форсмажорни обстоятелства, в т.ч. нормативни или други законови ограничения, възникнали след началната дата на промоционалната кампания;

8.7.3. При невъзможност наградата да бъде предоставена поради отказ на печелившия участник да предостави необходимите данни или да окаже нужното съдействие на организатора за получаването ѝ.

8.8. Печелившият няма право да преотстъпва спечелената предметна награда на трети лица или заменя за паричен еквивалент за тази и други бъдещи промоции, организирани от СитиКеш ООД.

9. Допълнителни разпоредби

9.1. Печелившият участник следва да предостави на организатора данни и информация, необходими за регистриране на неговото участие в промоционалната кампания, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от организатора за целите на настоящата промоционална кампания. Предоставените по предходното изречение данни и информация следва да бъдат верни.

9.2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – „Играй и спечели награди като за световно“.

10. Прекратяване на промоционалната кампания. Отказ от участие в кампанията

10.1. Организаторът има право да прекрати промоционалната кампания по всяко време без да посочва причини за това.

10.2. Организаторът прекратява промоционалната кампания, ако не може да бъде осъществен контакт с определените печеливши участници (в т.ч. резервните такива) или същите откажат да получат наградата.

10.3. Настоящата промоционална кампания се прекратява след получаване на наградата от определения печеливш участник.

10.4. Всеки участник в промоционалната кампания, може да се откаже от участие в същата, като заяви това писмено пред организатора.

Настоящите Правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – „Играй и спечели награди като за световно“ влизат в сила на 01 декември 2022 г.