ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/а .............................................., ЕГН ....................................,

С настоящата

 1. Декларирам, че съм информиран/а и съм съгласен/на да предоставя на Сити Кеш ООД, с ЕИК 202531869 и седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7, в качеството му на администратор на лични данни следните категории лични данни, а именно: три имена, единен граждански номер, имейл адрес и телефон.
 2. Информиран съм и съм съгласен горепосочените категории лични данни, да бъдат обработвани от администратора, в т.ч. и чрез автоматизирани средства и системи за обработка, за следните цели:
  • А) Участието ми в промоционална кампания на CITYCASH – „Спечели апартамента!“;
  • Б) За други маркетингови цели – за участие в маркетингови проучвания, кампании, за получаване на актуални предложения и други промоционални условия от администратора;
 3. Декларирам истинността на предоставените от мен данни и заявявам, че същите са достоверни и не съставляват лични данни на трети лица.
 4. Информиран/а съм и съм съгласен/на, че за посочените цели, Сити Кеш ООД може да използва моите лични данни при извършването на вътрешни анализи и маркетингови проучвания, изготвяне на персонални предложения и промоционални кампании.
 5. С оглед изпълнение на своите законови задължения, разпорежданията на компетентните органи, както и въз основа на друго валидно правно основание, Дружеството може да предостави мои лични данни на компетентните органи на Република България, в т.ч. съдебна власт, прокуратура, КПКОНПИ, органи на МВР, ДАНС, Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите, както и други регулаторни органи и органи с предвидени в нормативен акт правомощия.
 6. Запознат/а съм и разбирам, че отказът от предоставяне на личните ми данни, необходими за целите, посочени по-горе, водят до невъзможност за участие в промоционалната кампания на Сити Кеш ООД.
 7. Информиран/а съм и съм съгласен/на предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани и съхранявани от дружеството за срок от 5 (пет) години в съответствие с разпоредбите на приложимото националното законодателство и правото на Европейския съюз.
 8. Информиран/а съм и съм запознат/а с правото си на достъп до личните ми данни; коригиране на неточни данни; изтриване на данни (правото „да бъдеш забравен”); ограничаване на обработването; преносимост на личните ми данни; възражение срещу обработването на личните ми данни; оттегляне на съгласието за обработване на личните ми данни; жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул.“Професор Цветан Лазаров“ № 2.
 9. Информиран/а съм, че в случай на възникнал въпрос, касаещ защитата, обработването, съхраняването или упражняването на което и да е от горепосочените права, мога да се обърна, към длъжностното лице по защита на данните на e-mail: dpo@citycash.bg или на адрес: гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7.

С настоящата декларирам, че предоставям всички свои лични данни доброволно, достоверно и пълно.


Дата .................... г. Декларатор:…………………………………………………………