City Cash

Как защитаваме твоите лични данни?

Ние от CITYCASH, знаем колко е важно да се чустваш защитен и спокоен. Затова създадохме нашия сайт и продукти с най-високото ниво на сигурност, като обработваме личните данни на всеки клиент законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Каква е сигурността на твоите лични данни Високо ниво на защита

Това е физическо лице или публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка. Длъжностно лице по защита на данните: Гриша Иванов e-mail: dpo@citycash.bg

С влизането в сила на ОБЩИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива, Сити Кеш ООД осигури максимално съответствие на своите политики за защита на лични данни с правилата на Регламента. Личните данни на всеки един клиент се събират единствено дотолкова, доколкото са необходими за целите на изпълнението на договорните ни задължения към всеки един от тях.

Онлайн платформата на CITYCASH притежава SSL сертификат, служещ за криптиране на връзка между хостинг сървъра, на който се съхранява информацията и браузъра на посетителя на самия уебсайт. SSL е технология, чрез която се осигурява максимална защита на сигурност при обмен на лична информация по отношение на клиентите.

CITYCASH обработва личните данни на всеки клиент законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Те се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели. Компанията предприема всички разумни мерки, за да гарантира своевременното изтриване и коригиране на неточни лични данни, като са взети предвид целите, за които те се обработват. Личните данни се поддържат в актуален вид, съхраняват се във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Начинът, по който се обработват личните данни, гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, както и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

CITYCASH съдейства за упражняването на правата на субектите на лични данни, като предприема необходимите мерки за предоставяне на всякаква информация, която се отнася до обработването. Информацията се представя писмено в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма на ясен и прост език.

Гарантирани права на клиентите Сайта притежава SSL Сетификат

Използвайки сайта ни, ти се съгласяваш с нашaта Политика за бисквитки.