City Cash
 • АТМ
  Наричана обикновено още „банкомат“, ATM-машината е физическо устройство, позволяващо извършването на финансови транзакции. Съществуващи от 1967 г., традиционно те са свързани с операции с физически пари, като изтегляния и вноски, но днес банкоматите стандартно позволяват по-широка гама от услуги, както и онлайн свързаност.
 • Авторизация на транскация
  Процесът, при който банката, издала дебитната или кредитна карта, изпраща уверение за регистрирането на трансакция до нейния получател. Авторизацията е необходима както при операции с дебитни карти, така и с кредитни.
 • Актив (финансов)
  Може да бъде всеки един ресурс с икономическа или финансова стойност. Притежателите на актива очакват да получат изгода от притежанието му или от спекулацията с него.
 • Акции
  Финансов инструмент, превръщащи притежателя си в собственик на юридическо лице, почти винаги компания. Собственикът на акциите получава част от печалбата в края на финансовата година въз основа на дела на своите акции спрямо всички емитирани такива.
 • Амортизация
  Модел за отчитане на понижаващата се стойност на актив, чийто жизнен цикъл е фиксиран във времето. Чрез него се отразява процесът, при който стойността на този актив се прехвърля върху произведените чрез нея продукти. Например износването на една машина от употреба във времето (нейната амортизация) се получава в следствие на произвежданото чрез нея.
 • Анекс
  Прибавяне на допълнителна част към документ, например при промяна на условията по договор.
 • Бичи пазар
  Състояние обикновено на финансовите пазари, при което цените на активите се покачват, поради което трейдърите ги придобиват с идеята да ги продадат в бъдеще срещу печалба.
 • Българска Народна Банка
  Централната банка на България, която действа като емитент на валутата (български лев) и осигурява надзор върху финансовата система. Борсово-търгуван инвестиционен фонд – институция, емитираща активи, обикновено акции, търгувани на фондовите борси. Те притежават активи, например акции, като следят представянето на определен сектор на икономиката или група инструменти на финансовите пазари.
 • Борсово-търгуван инвестиционен фонд
  Централната банка на България, която действа като емитент на валутата (български лев) и осигурява надзор върху финансовата система.
 • Борсов индекс
  Претеглената средна величина, получаваща се от стойността на съвкупност от финансови активи на борсата.
 • Брутна печалба
  Определя се от приходите от дейността на една организация, от чиято стойност е извадена сумата на нейните преки разходи. От нея не са извадени разходите за данъци например.
 • Валута
  Общоприетата форма на пари в рамките на дадена територия, най-често държава или валутен съюз (например еврото в еврозоната). Една валута обикновено се емитира от една централна банка.
 • Валутен Курс
  Представлява стойността на една валута, измерена чрез друга валута. Много често единият участник във валутната двойка е щатският долар, като валутите на другите страни са представени спрямо цената си в долари.
 • Виртуален ПОС Терминал
  Система за извършване на онлайн плащания посредством дебитни или кредитни карти. Той се изгражда от банката, емитираща такива карти.
 • Взаимен инвестиционен фонд
  Обединение на средствата на множество инвеститори с цел придобиване инвестиране в активи. Самите покупки се ръководят от мениджъри в организацията, а тя преразпределя приходите си на инвеститорите.
 • Волатилност
  Измервател, показващ разликите в ценовите движения (обикновено между най-високата и най-ниската стойност) на конкретен актив за определен период от време.
 • Възвръщаемост
  Индикатор, показващ дали определен актив е способен да донесе печалба, въз основа на носената от него доходност спрямо цената му. Инструментът позволява лесното сравняване на различни инвестиционни активи.
 • Главница
  Може да бъде основната сума на депозит (или, както ще стане ясно по-долу, на заем), върху която се начислява лихвата.
 • Главница по кредит
  Представлява номиналният размер на изтегления кредит. При кредит първо се изплаща стойността на главницата, в последствие и този на начислените върху нея лихви.
 • Годишен процент на разходите (ГПР)
  Представлява общото оскъпяване на кредита за клиент за определен период, обикновено година. В него освен лихвата се включват абсолютно всички такси на финансовата институция, свързани с отпускането на заема.
 • Годишна ефективна доходност
  Измерител, позволяващ сравняването на доходността на инструменти с различен падеж. На практика тя показва какви биха били доходностите от инструменти за конкретен срок, обикновено от една година.
 • Данъчно облекчение
  Част от общия доход, която поради различни законово определени причини се изважда от него и не попада в размера на облагаемия доход.
 • Дебитна карта
  Физически инструмент за извършване на парични трансакции във вид на пластмасова карта. При нея сумата, необходима за съответните операции, се изтегля директно от сметката на потребителя.
 • Дефлация
  Понижаване на размера на парите в обращение. Най-честата последица от подобно събитие е покачване на покупателната способност на валутата.
 • Диверсификация
  В случая на инвестициите, диверсификация означава влагане на средства в различни активи и инструменти, най-често като мярка за понижаване на риска.
 • Дивидент
  Част от приходите на компанията, която мениджмънтът заделя за изплащане на инвеститорите, в зависимост от дела на притежаваните от тях акции.
 • Договори за разлики
  Част от споразумението при сключване на сделка за фючърси, при която разликите в стойността на актива при придобиване и при продаването му се уреждат чрез кешово плащане, а не чрез фактическа доставка на същия. Това улеснява търговията с активи, като позволява тя да се извършва, без да е необходимо физическото му притежание.
 • Държавни ценни книжа (ДЦК)
  Облигации, емитирани от държавата.
 • Експозиция
  Придобиването на актив, който се очаква да донесе ползи в бъдещи периоди. Най-често тези ползи са под формата на покачваща се стойност на този актив.
 • Експорт
  Търговско взаимоотношение, при което стока бива закупена от потребител или бизнес, намиращ се извън границите на страната, в която е произведена.
 • Електронни пари
  Онази част от парите във паричната система, които съществуват в баланса на банките само в електронна форма, а не във физическа. Обикновено се приема, че те са обезпечени от фиатни пари. Електронните пари могат да се използват за извършването на непосредствени транзакции.
 • Ембосирани данни
  Релефните числа, присъстващи върху дебитните или кредитни карти.
 • Емитиране
  Създаване на финансов инструмент. В случая на акциите и облигациите емитирането се извършва, за да бъдат предложени чрез първично публично предлагане на финансовите пазари.
 • Ефективна лихва
  Реалният размер на лихвата, която се изплаща за конкретен финансов продукт.
 • Застраховка
  Вид договор, при който едната страна получава компенсация в случай на настъпването на предварително определени събития.
 • Застрахователна премия
  Дължимият размер пари, който застрахованото лице изплаща на застрахователя като част от задълженията си по договора (полицата) за застраховката.
 • Импорт
  Вносът на стока или услуга от една страна в друга. Обратното на експорт.
 • Инвестиция
  Придобиването на актив, който се очаква да донесе ползи в бъдещи периоди. Най-често тези ползи са под формата на покачваща се стойност на този актив.
 • Инвестиционен портфейл
  Съвкупността от различни активи, в които някой е инвестирал.
 • Инфлация
  Увеличаване на количеството пари в обращение. Най-популярният ефект от този феномен е покачването на паричната стойност на стоките и услугите.
 • Ипотека
  Е вид дългов инструмент, при който кредитът е обезпечен от недвижимо имущество.
 • Ипотекиране
  Процесът на изтегляне на дълг и обезпечаването му с недвижимо имущество.
 • Капитал
  Спестен, а не изразходван актив или имущество, използвани за производството на допълнителни стоки и услуги. Например средствата за закупуване на машина в завод са част от капитала ѝ.
 • Капиталова печалба
  Печалба, регистрирана в резултат на покачване на стойността на капиталов актив над цената, при която е закупен.
 • Кредит
  Вид договор за заем, при който заемодателят се съгласява да предостави разполагаемостта върху определен актив най-често за конкретен период от време на кредитирания индивид или институция. От своя страна, заемополучателят се съгласява да върне размера на кредита (главницата), а и обикновено и размера на начислената върху нея лихва.
 • Кредитен рейтинг
  Оценката на това доколко рисков е потенциален или реален кредитополучател. Най-често тя е резултат от анализ, преценящ риска от фалит.
 • Кредитна карта
  Физическа карта за извършване на финансови трансакции, която, за разлика от дебитната карта, позволява разплащания да се извършват и на кредит. Условията, при които се отпуска кредитът, са предварително договорени между притежателя на кредитната карта и финансовата институция, която я обслужва.
 • Криптовалути
  Дигитално платежно средство, което не е емитирано от централна банка, при което сигурността на трансакциите е гарантирана чрез криптографски методи. За разлика от дигиталните пари, в случая на криптовалутите не е задължително да има обезпечение от фиатни валути.
 • Лизинг
  Контракт, чрез който една страна предоставя за използване физически актив на друга страна, при който се прехвърля разполагаемостта с актива, но не и собствеността върху него. Посредством договора за лизинг лизингополучателят обикновено се задължава да изплаща средства за използването на актива.
 • Лихва
  Изражението между сегашната стойност на стоките спрямо бъдещата им такава. При договорите за различни видове заеми лихвата е таксата, която се начислява върху главницата и представлява премията за заемодателя.
 • Лихвен процент
  Представлява сумата, която заемополучателят изплаща за различните видове кредити. Представя се като процент от размера на главницата.
 • Мечи пазар
  Ситуация на пазарите, обикновено на фондовите пазари, при която търговците очакват цените на активите да спаднат. Затова те залагат на къси позиции, т.е. продават активи.
 • Минимална дължима съма (МДС)
  Най-малката сума, която притежателят на кредитна карта трябва да възстанови на всеки отчетен период (обикновено в началото на всеки следващ месец), ако е използвал картата си.
 • Нетна печалба
  Онази част от приходите, която остава за компанията, след като от нея са извадени всички дължими разходи, включително и данъците. Нарича се още чиста печалба и е сред най-важните финансови индикатори за всеки бизнес.
 • Нетна стойност
  Представлява стойността, с която активите на едно предприятие надхвърлят неговите задължения. Нетната стойност на всеки бизнес е сред важните индикатори, които се взимат предвид в инвестиционния свят.
 • Облигации
  Вид дългов инструмент, с който институции (например държавата) или предприятия могат да се финансират. При него заемодателят трябва да получи лихва освен главницата на датата на падежа, като лихвата може да се изплаща и на всеки дефиниран отчетен период. Лихвеният процент може да бъде както фиксиран, така и плаващ.
 • Обезпечение
  Актив или друга гаранция, която се предоставя от кредитополучателя при сключване на договор за заем. Нейната цел е да гарантира на страната, която отпуска кредита, че в случай на неплатежоспособност на кредитополучателя неговите задължения няма да останат необслужени.
 • Овърдрафт
  Потребителски кредит, при който клиентът на финансовата институция може да продължи да използва средства дори и когато балансът по сметката му се занули. Обикновено при този вид кредит потребителят трябва да представи гаранция, че разполага както с обезпечение под формата на актив, така и да декларира регулярен източник на приходи.
 • Оперативен приход (EBITDA)
  EBITDA означава приходи преди лихви, данъци и амортизации. Като един от видовете приходи, EBITDA се използва за измерител на финансовия потенциал на компаниите. Основен лихвен процент – лихвеният процент, задаван от централните банки (и по рядко определян посредством конкретни алгоритми), чрез който те оказват въздействие на пазара. В случая на Федералния резерв на САЩ основния лихвен процент е лихвата, по която търговските банки отпускат кредити от резервните си баланси на други търговски банки. В случая на Европейската централна банка институцията определя три вида основни лихвени проценти: лихва по депозитите на средства към самата нея, основна лихва по рефинансирането на операциите и основна кредитна лихва.
 • Основен лихвен процент
  Лихвеният процент, задаван от централните банки (и по рядко определян посредством конкретни алгоритми), чрез който те оказват въздействие на пазара. В случая на Федералния резерв на САЩ основния лихвен процент е лихвата, по която търговските банки отпускат кредити от резервните си баланси на други търговски банки. В случая на Европейската централна банка институцията определя три вида основни лихвени проценти: лихва по депозитите на средства към самата нея, основна лихва по рефинансирането на операциите и основна кредитна лихва.
 • Падеж на вноска
  Крайната дата, до която трябва да се случи изплащането на вноска по договор за кредит, ипотека или друг вид кредитен договор.
 • Падеж на кредит
  Датата, на която „животът“ на договора за кредит приключва. До тази дата всички задължения на кредитополучателя трябва да бъдат погасени.
 • Пазарна капитализация
  Съвкупната стойност на всички акции, емитирани от една компания. Този индикатор показва размера на организацията и е сред много важните измерители на финансовите показатели.
 • Пасив
  Изискуемите по правен път задължения, които възникват в хода на извършване на дейност от страна на едно предприятие.
 • Платежно нареждане
  Заповед на клиент до финансова институция, в която той има сметка, с която потребителят разпорежда определена сума от баланса му да бъде изплатена на друго лице или организация.
 • Погасителен план
  Конкретната схема, по която ще бъде извършвано изплащането на кредит. В зависимост от конкретното споразумение, той може да се начислява въз основа на атрибути по договаряне (например фиксиран срещу плаващ лихвен процент; с постоянни или понижаващи се месечни вноски и т.н.).
 • ПОС терминал
  Физическо устройство, позволяващо извършването на разплащания за продажба на стоки или услуги посредством кредитна или дебитна карта.
 • Просрочен кредит
  Кредит, чието последно плащане не е настъпило на датата на падежа. В ситуация на просрочване на кредит може да се прибегне до събиране на задълженията чрез външни институции (съд или компания за събиране на задължения) или да се запорира залогът по кредита.
 • Просрочени лихви
  Изплащане на дължимата лихва, което кредитополучателят не е извършил до датата на падежа. В този случай може да се задействат наказателни клаузи в договора за заем.
 • Празпределение на активи
  Процесът при създаването на инвестиционен портфейл, чрез който се цели минимизиране на риска. Именно посредством разпределението на активите се постига и оптимизиране на портфейла на инвеститора в зависимост от целите, които той се стреми да постигне.
 • Реален лихвен процент (лихва минус инфлация)
  Лихвен процент, „изчистен“ от инфлацията. Целта на този индикатор е страните, участващи в една трансакция, да получат реална представа за средствата, въвлечени в нея (например в случая на отпускане на заем отстраняването на инфлацията от уравнението дава представа за действителните параметри по трансакцията).
 • Ребалансиране (на портфолио)
  Процесът, при който активите в едно инвестиционно портфолио търпят корекции, независимо дали става въпрос за добавяне или отстраняване на такива, или на промяна на съотношенията им. До ребалансиране може да се достигне както в резултат на външни фактори (ценови изменения), така и поради промяна на целите, които инвеститорът иска да постигне посредством портфолиото си.
 • Револвиращ кредит
  Вид финансова услуга, при която финансова институция се задължава да осигури достъп до кредитиране на потребител (обикновено компания), която от своя страна плаща регулярна такса за достъп до услугата.
 • Рентабилност
  Финансов измерител, който изразява възможността на една компания да реализира печалба. Това е една от основните финансови метрики за всяка компания.
 • Риск
  Възможността инвестиционно намерение, обслужване на заемни задължения или друг вид финансова интеракция да не се развие според предварително очаквания план. В зависимост от конкретния вид услуга, рискът може да означава понижаване на доходността от инвестицията, реализиране на загуби, просрочване или необслужване на кредит.
 • Сложна лихва
  Лихва по депозит или заем, която се начислява върху главницата, но и върху лихвения процент за изминали периоди.
 • Собствен капитал
  Представлява капиталът, който е вложен от основателите и съдружниците при създаването на бизнес организацията. Собственият капитал на една компания може да бъде увеличаван в последствие.
 • Трансакция
  Интеракция между две страни, при която се обменят стоки, услуги или финансови активи. Добър пример за трансакция е покупка или продажба на продукт.
 • Финансови опции
  Вид финансов инструмент, който позволява на притежателя си в рамките на определен времеви период да закупи или да продаде актив. Той извършва това и при достигането на предварително фиксирана цена.
 • Фючърси
  Вид финансов инструмент, който задължава притежателя си да закупи или да продаде актив в бъдещ период от време на предварително определена цена.
 • Централна банка
  Организация, която има монополното право да емитира валута в рамките на определена територия. Днес централните банки следят за различни индикатори и феномени, като в техния мандат често влиза съблюдаването на ценовата стабилност, извършването на паричната политика и регулирането на финансовата система.

Използвайки сайта ни, ти се съгласяваш с нашaта Политика за бисквитки.