Смарт Блог

Категория Инвестиции

Съществуващите видове кредити

0 Коментара
Споделяния
Сподели във Facebook
Сподели във Twitter

Кредитирането не е процес, ограничен само до една разновидност на финансовия инструмент. В тази статия ще разгледаме различните лица на кредита

 

В света на финансите съществува огромно многообразие от инструменти, които индивидите и бизнесите могат да използват за постигането на различни цели. Когато става въпрос за семейството на кредитите, тяхната употреба може да бъде насочена както към набирането на ресурс за финализирането на корпоративен проект или закупуването на трайна потребителска стока (например автомобил), така и за намаляване на размера на облагаемите приходи в много страни. По-долу ще разгледаме някои от най-често срещаните видове кредити, които се отпускат от различни институции, като няма да се спираме подобно на дълговете, отпуснати от семейството и приятелите например, които често също могат да се характеризират като кредит. Все пак е добре да се запомни, че кредитите могат да не бъдат единствено под формата на пари.

В зависимост от периода, за който трябва да се погасят, повечето видове кредити, които ще изброим по-долу, могат да се разделят на краткосрочни (с едногодишен срок на погасяване), средносрочни (до три години) и дългосрочни. Според начина на погасяване кредитите могат да бъдат кредити на вноски или револвиращи кредити. При първия вариант кредитополучателят и институцията, издаваща заема, се договарят за фиксиран размер на месечната вноска, покриващ главницата и лихвата по нея. Във втория случай кредитополучателят има право да използва кредит с предварително определен максимален размер (кредитен лимит), който в последствие изплаща като често размерът на месечните вноски не е фиксиран. След като погаси вноските си и при заплащане на определена месечна такса към финансовата институция, той може да използва отново револвиращия кредит, откъдето идва и неговото наименование, тъй като има повторяемост на услугата. Прекрасен пример за револвиращ кредит са кредитните карти, макар че и други видове дългови финансови инструменти могат да бъдат такива.

Освен според своята срочност, кредитите могат да бъдат разделени на необезпечени и обезпечени. При първия вид от кредитополучателя не се изисква да осигури материален актив, който да служи като залог за кредита, макар че финансовата институция може да изиска той да посочи своя резерва. Това е доверен човек, който ще се заеме с погасяването на кредита, в случай, че с титуляря се случат събития, които го възпират от обслужването на финансовите му задължения. От друга страна, обезпечените кредити имат различни форми, в зависимост от актива, който се използва за гарантиране на взетия заем. При ипотеката това е недвижимо имущество; в случая на ломбардните кредити залогът най-често са ценни книжа, например държавни или корпоративни облигации или акции; варантният кредит се отпуска срещу залагането на стоки (особено стоящи на склад), а винкулационният (който се разглежда като подвид на варантния) – срещу стоки в движение, най-вече при осъществяването на външна търговска дейност.

Върху главницата на разглежданите кредити може да се начислява различен вид лихва, но разликите в тях ще са предмет на отделна статия. Същото важи и за кредитните карти, които предоставят потребителски кредити.

 

Индивидуални кредити

 

 •  
 • Потребителски кредит
 •  

Това е една от най-популярните форми на кредит, при която банка или небанкова институция, например компания за отпускане на бързи кредити, осигурява финансиране на физическо лице за придобиване на най-често трайна потребителска стока.

Потребителските кредити могат да бъдат в голямо многообразие от форми и с различна дата на падеж (макар че болшинството от тях са краткосрочни). Например при нужда от средства, представител на едно домакинство може да изтегли бърз кредит „до заплата“ или пък в рамките на една година да изплаща дълготраен материален актив като телевизор или друг уред. В категорията на потребителските кредити влизат попадат и по-мащабни начинания, като основен ремонт на жилище или поставяне на изолация например. В тези случаи заемът може да бъде и средносрочен като времетраене.

 •  
 • Ипотека
 •  

Обикновено дългосрочен вид кредит, ипотеката се отпуска срещу обезпечаване с недвижимо имущество, като чрез получената сума кредитополучателят често изплаща самото недвижимо имущество, което залага. В повечето случаи размерът на ипотеката покрива част от цената на закупувания актив, като останалата се осигурява от неговия купувач.

Въпреки че е в категорията на индивидуалните форми на кредит, от ипотека могат да се възползват и юридически лица.

 •  
 • Студентски кредит
 •  

Той се отпуска конкретно за дофинансиране на завършването на определена степен от висшето образование. Той често има привилегии, като гарантиране на заетата сума от страна на държавна или квазидържавна институция и период на изплащане, започващ при настъпването на определени условия (например една година след завършването на бакалавърската степен).

 •  
 • Овърдрафт
 •  

Овърдрафтът е вид заем, предоставян от финансова институция в случаите, при които сметката на платеца е изчерпана или приближаваща се до изчерпване и той не е в състояние да покрие определени плащания, дори и по битовите си сметки. Както в случая на кредитната карта, овърдрафтът може да бъде револвиращ и обикновено има кредитен лимит. За разлика от тях обаче, много често лихвения процент на овърдрафта е по-нисък.

 •  
 • Автокредит
 •  

Автокредитът е средно- или дългосрочен заем, при който много често за залог се използва самото превозно средство, което се закупува. Това е едната разлика между автокредиът и потребителският кредит, а другата е, че тъй като във втори случай е налице залог, това позволява лихвеният процент като цяло да бъде по-нисък.

 

Корпоративни кредити

 •  
 • Бизнес кредит
 •  

Съществуващ както под формата на револвиращ, така и като кредитна линия, бизнес кредитът се отпуска от банки и позволява продължаването на нормалната корпоративна дейност на определена фирма. До използването на бизнес кредит може да се достигне, когато юридическо лице трябва да заплати поръчана стока в краткосрочен план, за чиято препродажба ще получи пари едва в бъдещ момент.

Като бизнес кредит може да се разглежда заемът, който една компания изтегля, за да постави начало на дейността си. Но начините за корпоративно финансиране са много разнообразни и заслужават отделна статия.

 •  
 • Търговски кредит
 •  

В случая на търговския кредит, една компания предоставя стоки или активи за използване на момента, а кредитополучателят се задължава да ги изплати, често в предварително фиксиран срок от до половин година. Дали в случая той дължи лихва върху тяхната стойност, както и нейният потенциален размер, са обект на договорка между страните.

Даниел Василев

Даниел Василев

Бизнес редактор в списание Forbes

Препоръчани постове

  Item 1 of 0
  Въведи коментар