Финансов речник

Инвестиционен портфейл

Дефиниция на думата: (Инвестиционен портфейл)

Съвкупността от различни активи, в които някой е инвестирал.