Правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – „Спечели апартамента!“

1. Период на промоционалната кампания на CITYCASH:

от 0:00:00 ч. на 14 март 2022 г. до 23:59:59 ч. на 31 май 2022 г.

2. Организатор на промоционалната кампания:

“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска, № 29, ет. 7 („Сити Кеш” или „Организаторът“)

3. Участници в промоционалната кампания:

3.1. Участник в промоционалната кампания може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

3.1.1. е навършило 18 години;

3.1.2. има постоянен адрес в Република България;

3.2. Право на участие в промоционалната кампания придобива всяко лице, което:

3.2.1 се е регистрирало за участие в томболата в онлайн формата на сайта на дружеството www.citycash.bg

3.2.2. или е сключило договор за потребителски кредит CITYCASH с организатора в периода 14.03.2022г. - 31.05.2022г.

4. Територия:

Промоцията се провежда на територията на Република България.

5. Промоционална награда:

5.1. Недвижим имот – апартамент, находящ се в Република България, к.к. Слънчев бряг. Недвижимият имот, предмет на настоящата промоционална кампания, неговата стойност и параметри, се определят по преценка на организатора.

6. Участие в промоционалната кампания:

6.1. Всяко лице, което отговаря на условията по точка 3.1. и 3.2. от настоящите правила, участва в промоционалната кампания и в тегленето на промоционалната награда по реда на точка 7 от настоящите правила.

6.2. Участието в настоящата промоционална кампания не е обвързано със сключването на договор за потребителски кредит.

6.3. Всеки участник има право на една регистрация за участие в настоящата промоционална кампания.

7. Ред за определяне на печелившия участник:

7.1. Печелившият участник, се определя от организатора измежду регистрираните в периода на промоцията участници, при условията и в съответствие с настоящите правила.

7.2. Печелившият участник се определя на избрана от организатора дата – през първата половина на месец юни 2022 година.

7.3. Печелившият участник в настоящата промоционална кампания се определя на случаен принцип – измежду всички участници в кампанията, чрез електронно теглене. За определяне на печелившия участник се използва специализиран софтуер. Тегленето се провежда в централния офис на организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” № 29 в определен от него час.

7.4. Опеделянето на печелившия участник се извършва от тричленна комисия, съставена от служители на организатора. Комисията определя печелившия участник при спазване на настоящите правила. След определяне на печелившия участник, членовете на комисията определят още трима резервни участници по горепосочения ред. Резултатите от извършените от членовете на комисията действия се вписват в протокол.

7.5. В случай, че определеният за печеливш участник откаже да получи наградата, да окаже необходимото съдействие (в т.ч. чрез представяне на документи) за нейното получаване или не може да бъде намерен на посочения от него телефон, същият се замества от следващия по ред резервен печеливш участник.

7.6. След определяне на печелившия участник, същият се уведомява от организатора в рамките на три работни дни - на предоставения от него телефон за контакт.

8. Ред и условия за получаване на промоционалната награда:

8.1. Името на печелившия участник се обявява на уеб сайта на организатора – www.citycash.bg, при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

8.2. Организаторът информира печелившия участник за вида на наградата и реда за нейното получаване.

8.3. Участникът може да получи наградата до тридесет работни дни от известяването, че е определен за печеливш. Печелившият участник е длъжен да осигури на организатора необходимите документи, както и да окаже съдействие, ако такова е нужно за получаването на наградата. В случай, че същият откаже да предостави съдействие или да осигури документи, необходими за получаване на наградата, същият губи правото да я получи, а организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

8.4. В случай, че до изтичането на определения от организатора срок, печелившият участник не информира за организатора за това, че желае да получи промоционалната награда, същият губи своето право и организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

8.5. Организаторът по своя преценка определя правния способ за предоставяне на наградата на печелившия участник.

8.6. Преди получаване на наградата, печелившият участник следва да предостави своето съгласие да бъде сниман, записван, както и да предостави своето съгласие за участие в публични прояви на организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

8.7. Организаторът не отговаря:

8.7.1. В случай, че наградата не може да бъде предоставена поради съществуващи нормативни ограничения за участника, неспазване на условията на настоящите правила от страна на участника, поради предоставени от участника неверни или неактуални данни, поради невъзможност участникът да се яви и/ли да получи наградата в определените от организатора срокове, поради други причини от оперативен, технически или юридически характер, за които организаторът не отговаря, в т.ч. и такива, дължащи се на поведението на участника;

8.7.2. При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради форсмажорни обстоятелства, в т.ч. нормативни или други законови ограничения, възникнали след началната дата на промоционалната кампания;

8.7.3. При невъзможност наградата да бъде предоставена поради отказ на печелившия участник да предостави необходимите или да окаже нужното съдействие на организатора.

9. Допълнителни разпоредби

9.1. Печелившият участник следва да предостави на организатора данни и информация, необходими за регистриране на неговото участие в промоционалната кампания, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от организатора за целите на настоящата промоционална кампания. Предоставените по предходното изречение данни и информация следва да бъдат верни.

9.2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – „Спечели апартамента!“.

10. Прекратяване на промоционалната кампания. Отказ от участие в кампанията

10.1. Организаторът има право да прекрати промоционалната кампания по всяко време без да посочва причини за това.

10.2. Организаторът прекратява промоционалната кампания, ако не може да бъде осъществен контакт с определените печеливши участници (в т.ч. резервните такива) или същите откажат да получат наградата.

10.3. Настоящата промоционална кампания се прекратява след получаване на наградата от определения печеливш участник.

10.4. Всеки участник в промоционалната кампания, може да се откаже от участие в същата, като заяви това писмено пред организатора.Настоящите Правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – „Спечели апартамента!“ влизат в сила на 14 март 2022 г.

Правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – „Спечели апартамента!“