Общи условия на рекламна игра на CITYCASH –

„Участвай в томбола за спечелване на телевизор!“

1. Период на играта на CITYCASH: от 10.04 до 30.06.2024 г.

2. Организатор на играта:

Рекламната игра (Играта) се организира и провежда от “СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 115 Е („Сити Кеш” или „Организаторът“)

3. Участници в играта:

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:
3.1.1 е навършило 18 години;
3.1.2 има постоянен адрес в Република България;
3.2 Право на участие в Играта придобива всяко лице, което:
3.2.1 се е регистрирало за участие в Играта в онлайн формата на сайта на дружеството www.citycash.bg
3.2.2 не е ползвал продукт предлаган от Организатора или няма активен кредит с CITYCASH в последните две години;
3.2.3. да не е служител на Организатора;

4. Територия:

Играта се провежда на територията на Република България.

5. Награди:

5.1. Телевизор - 3 брой, модел: CROWN, 46" (80 см), Smart, HD, Клас E

6. Участие в Играта:

6.1. Всяко лице, което отговаря на условията по точка 3.1. и 3.2. от настоящите Условия, участва в Играта и в тегленето за наградата по точка 5, по реда на точка 7 от настоящите Условия.

6.2. Участието в настоящата Игра не е обвързано със сключването на договор за потребителски кредит.

6.3. Всеки участник има право само на една регистрация за участие в настоящата Игра. Участието е възможно само от свое име. Опит на Участник за включване в Играта повече от веднъж и/или с предоставяне на невярна информация при регистрация, ще бъде изключен от Организатора

7. Ред за определяне на печелившия участник:

7.1. Печелившите участници се определят от организатора измежду регистрираните в периода на Играта участници, в съответствие с настоящите Условия.

7.2. Печелившите Участници в настоящата Игра се определят на случаен принцип – измежду всички участници в Играта за периода, които отговарят на Условията, чрез теглене посредством специализиран софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределяне на наградите.

7.3. Тегленето на печелившите Участници се провежда в централния офис на Организатора на адрес: 1000, София, бул.”Цариградско шосе” № 115 на три етапа. Един печеливш Участник ще се избира на случаен принцип до 5-то число в началото на месеците: май, юни, юли. Един Участник може да спечели само една награда.

7.4. Определянето на печелившите участници се извършва от тричленна комисия, съставена от служители на организатора. Комисията определя печелившите участници при спазване на настоящите Условия. След определяне на печелившите участници, членовете на комисията определят още трима резервни участници по горепосочения ред. Резултатите от извършените от членовете на комисията действия се вписват в протокол.

7.5. В случай че някой от определените за печеливши участници откаже да получи наградата, да окаже необходимото съдействие (в т.ч. чрез удостоверяване на тяхната самоличност) за нейното получаване или не може да бъде намерен на посочения от него телефон, същият се замества от следващия по ред резервен печеливш участник.

7.6. След определяне на печелившите участници, същите се уведомяват от организатора чрез обаждане и/или текстово съобщение (смс) в рамките на три работни дни от тегленето на предоставения от участниците телефон за контакт при регистрация за Участие в Играта.

8. Ред и условия за получаване на промоционалната награда:

8.1. Имената на печелившите участници ще обявят в официалната facebook страница на организатора CITYCASH при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

8.2. Организаторът информира печелившия участник за вида на наградата и реда за нейното получаване.

8.3. Участникът може да получи наградата от избран от него офис на Организатора на територията на Република България, до тридесет работни дни от известяването, че е определен за печеливш. Печелившият участник е длъжен да удостовери пред организатора своята самоличност, както и да окаже съдействие, ако такова е нужно за получаването на наградата. В случай че същият откаже да предостави съдействие или да удостовери своята самоличност, същият губи правото да я получи, а организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

8.4. Печелившият участник може да предостави своето съгласие да бъде сниман, записван, както и да предостави своето съгласие за участие в публични прояви на организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

8.5. Организаторът не отговаря:

8.5.1. в случай, че награда не може да бъде предоставена поради неспазване на условията, посочени в тези Условия, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния Участник, поради невъзможност печелившият Участник да се яви и получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник;

8.5.2. При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради форсмажорни обстоятелства, в т.ч. нормативни или други законови ограничения, възникнали след началната дата на Играта;

8.5.3. При невъзможност наградата да бъде предоставена поради отказ на печелившия участник;

8.6. Печелившият няма право да преотстъпва спечелената предметна награда на трети лица или заменя за паричен еквивалент за тази и други бъдещи промоции, организирани от Организатора.

8.7. Организаторът декларира и внася за своя сметка дължимия окончателен данък във връзка с облагаемите награди (над необлагаемия законен праг от 100.00 лв.), описани в т. 5.1. от настоящите Условия, по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

9. Допълнителни разпоредби

9.1. Предоставянето на лични данни при регистразия за участие в Играта на Организатора е доброволно, но и необходима предпоставка. В случай, че Вие не го направите, Вие няма да можете да се регистрирате за Участие. Предоставените данни за регистрация и участие в Играта, ще се съхранят от Организатора за целите на описаната в настоящите Условия игра – организиране, изпълнение и отчетност.

9.2. С регистрацията си за участие в Играта, всички Участници декларират, че са запознати с настоящите Общи условия и Условията за обработка на личните му данни от Организатора и с начина, по който могат да упражнят своите права.

9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия за участие в Игра на CITYCASH – „Участвай в томбола за спечелване телевизор!“

10. Прекратяване на Играта. Отказ от участие в Играта

10.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време без да посочва причини за това.

10.2. Организаторът прекратява Играта, ако не може да бъде осъществен контакт с определените печеливши участници (в т.ч. резервните такива) или същите откажат да получат наградата.

10.3. Настоящата Условия по организираната Игра се прекратява след получаване на наградата от определените печеливши участници.

10.4. Всеки участник в Играта, може да се откаже от участие в същата, като заяви това писмено пред организатора.Настоящите Условия за участие в Игра на CITYCASH – „Участвай в томбола за спечелване на 1 телевизор!“ влизат в сила от 10 април 2024 г. и се отнасят само за настоящата Игра.